Tiệm vàng ngọc ánh

Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Giang, Biên Hòa