Công ty House Foods Việt Nam

Công ty TNHH Thực Phẩm House Food Việt Nam

Địa chỉ: KCN Amata phường Long Bình, Biên Hoa, Đồng Nai